cookie-politic

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een wet van de Europese Unie (EU) die van kracht wordt op 25 mei 2018. Het doel van de AVG is om EU-burgers controle te geven over hun persoonlijke gegevens en de benadering van gegevensprivacy van organisaties over de hele wereld te veranderen.

Gegevensbeschermingsbeleid

Gegevensbescherming Beleid (we bewaren uw gegevens nooit)
[Immigrationvisa247.com] Opmerking over deze beleids sjabloon: veel sjabloon beleid is nutteloos lang en herhaalt eenvoudig grote delen van de wetgeving. Dit sjabloon is anders: het beoogt een beknopt en praktisch document te bieden dat door beheerders van kleine goede doelen kan worden gebruikt als basis voor een werkend beleid voor gegevensbescherming. Neem bij twijfel over uw wettelijke verplichtingen altijd contact op met een advocaat.
Laatst bijgewerkt op 24/05/2018
Definities
Liefdadigheid betekent [liefdadigheidsnaam invoegen], een geregistreerde liefdadigheidsinstelling.
GDPR betekent de algemene verordening gegevensbescherming.
Verantwoordelijke persoon betekent [naam invoegen van persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming binnen het goede doel].
Register van systemen betekent een register van alle systemen of contexten waarin persoonsgegevens door de liefdadigheidsinstelling worden verwerkt.
1. Gegevensbeschermingsprincipes
De liefdadigheidsinstelling streeft ernaar gegevens te verwerken in overeenstemming met haar verantwoordelijkheden onder de AVG.
Artikel 5 van de AVG vereist dat persoonlijke gegevens zijn:
een. rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier verwerkt met betrekking tot individuen;
b. verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden;
c. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
d. nauwkeurig en, waar nodig, actueel gehouden; elke redelijke stap moet worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die onnauwkeurig zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onmiddellijk worden gewist of gecorrigeerd;
e. bewaard in een vorm die identificatie van betrokkenen mogelijk maakt voor niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; persoonlijke gegevens kunnen voor langere periodes worden opgeslagen voor zover de persoonlijke gegevens uitsluitend voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden worden verwerkt, afhankelijk van de implementatie van de juiste technische en organisatorische maatregelen vereist door de AVG om de rechten en vrijheden van personen beschermen; en
f. verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de persoonlijke gegevens waarborgt, inclusief bescherming tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen. "
2. Algemene bepalingen
een. Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door het goede doel worden verwerkt.
b. De verantwoordelijke persoon neemt de verantwoordelijkheid voor de voortdurende naleving van dit beleid door het goede doel.
c. Dit beleid wordt ten minste jaarlijks herzien.
d. De liefdadigheidsinstelling registreert zich bij het kantoor van de informatiecommissaris als een organisatie die persoonsgegevens verwerkt.
3. Wettelijke, eerlijke en transparante verwerking
een. Om ervoor te zorgen dat de verwerking van gegevens wettig, eerlijk en transparant is, houdt de liefdadigheidsinstelling een register van systemen bij.
b. Het register van systemen wordt ten minste jaarlijks herzien.
c. Individuals have the right to access their personal data and any such requests made to the charity shall be dealt with in a timely manner.
4. Lawful purposes
a. All data processed by the charity must be done on one of the following lawful bases: consent, contract, legal obligation, vital interests, public task or legitimate interests (see ICO guidance for more information).
b. The Charity shall note the appropriate lawful basis in the Register of Systems.
c. Where consent is relied upon as a lawful basis for processing data, evidence of opt-in consent shall be kept with the personal data.
d. Where communications are sent to individuals based on their consent, the option for the individual to revoke their consent should be clearly available and systems should be in place to ensure such revocation is reflected accurately in the Charity’s systems.
5. Data minimisation
a. The Charity shall ensure that personal data are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed.
b. [Add considerations relevant to the Charity’s particular systems] 6. Accuracy
a. The Charity shall take reasonable steps to ensure personal data is accurate.
b. Where necessary for the lawful basis on which data is processed, steps shall be put in place to ensure that personal data is kept up to date.
c. [Add considerations relevant to the Charity’s particular systems] 7. Archiving / removal
a. To ensure that personal data is kept for no longer than necessary, the Charity shall put in place an archiving policy for each area in which personal data is processed and review this process annually.
b. The archiving policy shall consider what data should/must be retained, for how long, and why.
8. Security
a. The Charity shall ensure that personal data is stored securely using modern software that is kept-up-to-date.
b. Access to personal data shall be limited to personnel who need access and appropriate security should be in place to avoid unauthorised sharing of information.
c. When personal data is deleted this should be done safely such that the data is irrecoverable.
d. Appropriate back-up and disaster recovery solutions shall be in place.
9. Breach
In the event of a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data, the Charity shall promptly assess the risk to people’s rights and freedoms and if appropriate report this breach to the ICO (more information on the ICO website).

END OF POLICY

[immigrationvisa247.com]

Note about this policy template: Lots of template policies are unhelpfully long and simply reiterate large portions of the legislation. This template is different: it aims to provide a concise and practical document that can be used by trustees of small charities as the foundation for a working Data Protection Policy. If you have any doubt about your legal obligations you should always check with a lawyer.

Last updated 24/05/2018

Definitions

Charity means [insert charity name], a registered charity.
GDPR means the General Data Protection Regulation.
Responsible Person means [insert name of person responsible for data protection within the Charity].
Register of Systems means a register of all systems or contexts in which personal data is processed by the Charity.

1. Data protection principles

The Charity is committed to processing data in accordance with its responsibilities under the GDPR.

Article 5 of the GDPR requires that personal data shall be:

 1. processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to individuals;
 2. collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall not be considered to be incompatible with the initial purposes;
 3. adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed;
 4. accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay;
 5. kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for longer periods insofar as the personal data will be processed solely for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes subject to implementation of the appropriate technical and organisational measures required by the GDPR in order to safeguard the rights and freedoms of individuals; and
 6. processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures.”

2. General provisions

 1. This policy applies to all personal data processed by the Charity.
 2. The Responsible Person shall take responsibility for the Charity’s ongoing compliance with this policy.
 3. This policy shall be reviewed at least annually.
 4. The Charity shall register with the Information Commissioner’s Office as an organisation that processes personal data.

3. Lawful, fair and transparent processing

 1. To ensure its processing of data is lawful, fair and transparent, the Charity shall maintain a Register of Systems.
 2. The Register of Systems shall be reviewed at least annually.
 3. Individuals have the right to access their personal data and any such requests made to the charity shall be dealt with in a timely manner.

4. Lawful purposes

 1. All data processed by the charity must be done on one of the following lawful bases: consent, contract, legal obligation, vital interests, public task or legitimate interests (see ICO guidance for more information).
 2. The Charity shall note the appropriate lawful basis in the Register of Systems.
 3. Where consent is relied upon as a lawful basis for processing data, evidence of opt-in  consent shall be kept with the personal data.
 4. Where communications are sent to individuals based on their consent, the option for the individual to revoke their consent should be clearly available and systems should be in place to ensure such revocation is reflected accurately in the Charity’s systems.

5. Data minimisation

 1. The Charity shall ensure that personal data are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed.
 2. [Add considerations relevant to the Charity’s particular systems]

6. Accuracy

 1. The Charity shall take reasonable steps to ensure personal data is accurate.
 2. Where necessary for the lawful basis on which data is processed, steps shall be put in place to ensure that personal data is kept up to date.
 3. [Add considerations relevant to the Charity’s particular systems]

7. Archiving / removal

 1. To ensure that personal data is kept for no longer than necessary, the Charity shall put in place an archiving policy for each area in which personal data is processed and review this process annually.
 2. The archiving policy shall consider what data should/must be retained, for how long, and why.

8. Security

 1. The Charity shall ensure that personal data is stored securely using modern software that is kept-up-to-date.
 2. Access to personal data shall be limited to personnel who need access and appropriate security should be in place to avoid unauthorised sharing of information.
 3. When personal data is deleted this should be done safely such that the data is irrecoverable.
 4. Appropriate back-up and disaster recovery solutions shall be in place.

9. Breach

In the event of a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data, the Charity shall promptly assess the risk to people’s rights and freedoms and if appropriate report this breach to the ICO (more information on the ICO website).

 

END OF POLICY

Data Protection Policy
[immigrationvisa247.com] Note about this policy template: Lots of template policies are unhelpfully long and simply reiterate large portions of the legislation. This template is different: it aims to provide a concise and practical document that can be used by trustees of small charities as the foundation for a working Data Protection Policy. If you have any doubt about your legal obligations you should always check with a lawyer.
Last updated 24/05/2018
Definitions
Charity means [insert charity name], a registered charity.
GDPR means the General Data Protection Regulation.
Responsible Person means [insert name of person responsible for data protection within the Charity].
Register of Systems means a register of all systems or contexts in which personal data is processed by the Charity.
1. Data protection principles
The Charity is committed to processing data in accordance with its responsibilities under the GDPR.
Article 5 of the GDPR requires that personal data shall be:
a. processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to individuals;
b. collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall not be considered to be incompatible with the initial purposes;
c. adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed;
d. accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay;
e. kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for longer periods insofar as the personal data will be processed solely for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes subject to implementation of the appropriate technical and organisational measures required by the GDPR in order to safeguard the rights and freedoms of individuals; and
f. processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures.”
2. General provisions
a. This policy applies to all personal data processed by the Charity.
b. The Responsible Person shall take responsibility for the Charity’s ongoing compliance with this policy.
c. This policy shall be reviewed at least annually.
d. The Charity shall register with the Information Commissioner’s Office as an organisation that processes personal data.
3. Lawful, fair and transparent processing
a. To ensure its processing of data is lawful, fair and transparent, the Charity shall maintain a Register of Systems.
b. The Register of Systems shall be reviewed at least annually.
c. Individuals have the right to access their personal data and any such requests made to the charity shall be dealt with in a timely manner.
4. Lawful purposes
a. All data processed by the charity must be done on one of the following lawful bases: consent, contract, legal obligation, vital interests, public task or legitimate interests (see ICO guidance for more information).
b. The Charity shall note the appropriate lawful basis in the Register of Systems.
c. Where consent is relied upon as a lawful basis for processing data, evidence of opt-in consent shall be kept with the personal data.
d. Where communications are sent to individuals based on their consent, the option for the individual to revoke their consent should be clearly available and systems should be in place to ensure such revocation is reflected accurately in the Charity’s systems.
5. Data minimisation
a. The Charity shall ensure that personal data are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed.
b. [Add considerations relevant to the Charity’s particular systems] 6. Accuracy
a. The Charity shall take reasonable steps to ensure personal data is accurate.
b. Where necessary for the lawful basis on which data is processed, steps shall be put in place to ensure that personal data is kept up to date.
c. [Add considerations relevant to the Charity’s particular systems] 7. Archiving / removal
a. To ensure that personal data is kept for no longer than necessary, the Charity shall put in place an archiving policy for each area in which personal data is processed and review this process annually.
b. The archiving policy shall consider what data should/must be retained, for how long, and why.
8. Security
a. The Charity shall ensure that personal data is stored securely using modern software that is kept-up-to-date.
b. Access to personal data shall be limited to personnel who need access and appropriate security should be in place to avoid unauthorised sharing of information.
c. When personal data is deleted this should be done safely such that the data is irrecoverable.
d. Appropriate back-up and disaster recovery solutions shall be in place.
9. Breach
In the event of a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data, the Charity shall promptly assess the risk to people’s rights and freedoms and if appropriate report this breach to the ICO (more information on the ICO website).

END OF POLICY

 

 

 

Business privacy policy

This privacy policy sets out how [business name] uses and protects any information that you give Legal Consulting Corp when you use this website.

Immigrationvisa247.com is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

Immigrationvisa247.com may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from [date].

What we collect

We may collect the following information:

 • name and job title
 • contact information including email address
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customize the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorized access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added, and the cookie helps analyze web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyze data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at [email address]

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you, please write to [email protected]

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.