Belasting Ontduiking Reglementen onderzoeken

Belasting Ontduiking Reglementen onderzoeken

Belasting Ontduiking , Reglementen onderzoeken

Belasting Ontduiking , Reglementen onderzoeken , Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over verdere maatregelen om de transparantie te verhogen en belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden
b) Datum ontvangst Commissie document: 5 juli 2016
c) Nr. Commissiedocument: COM(2016) 451
d) Eur-Lex: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2016:0451:FIN
e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board: N.v.t.
f) Behandelingstraject Raad: Ecofin Raad
g) Eerstverantwoordelijk ministerie: Ministerie van Financiën
2. Essentie voorstel De Europese Commissie volgt een agenda voor de bevordering van billijke, transparante en doeltreffende belastingheffing in de Europese Unie. In dit kader heeft de Commissie reeds diverse voorstellen gepresenteerd die gericht zijn op het bestrijden van belastingontwijking en –ontduiking en het versterken van de mogelijkheden om het verbergen van financiële middelen te beperken. In haar mededeling van 5 juli 2016 schetst de Europese Commissie in de eerste plaats de vorderingen die er op dit terrein zijn gemaakt.
2
Voorts zet de Commissie in haar mededeling uiteen op welke gebieden er in de komende maanden op Europees en internationaal niveau actie moet worden ondernomen, om het bestrijden van belastingontduiking en –ontwijking verder te versterken. Dit volgt op hetgeen tijdens de informele Ecofin Raad van 22 april jl. in Amsterdam is besproken ten aanzien van een plan van aanpak ter bestrijding van ondoorzichtige en soms illegale structuren die door de publicatie van de Panama Papers aan het licht zijn gekomen. Tijdens deze vergadering identificeerden de ministers verschillende onderwerpen die aangescherpt konden worden met als doel om Panama Papers-achtige structuren beter aan te pakken. De Commissie benoemt in haar mededeling de volgende maatregelen:
1. Wijzigingen van de vierde antiwitwasrichtlijn en de administratieve samenwerkingsrichtlijn ter bevordering van de transparantie over uiteindelijke belanghebbenden, 2. Automatische uitwisseling van gegevens over uiteindelijke belanghebbenden, 3. Verbetering van toezicht op (financiële) tussenpersonen en adviseurs die agressieve fiscale planning mogelijk maken, 4. Het opstellen van een lijst van non-coöperatieve jurisdicties ter bevordering van strengere, wereldwijd geldende normen inzake goed fiscaal bestuur, en 5. Verbeterde bescherming klokkenluiders.

 Commissie aan het Europees Parlement

De Commissie is gevraagd om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Door het uitbrengen van deze mededeling geeft de Commissie hieraan gehoor.

Ad 1. Wijzigingen van de vierde antiwitwasrichtlijn en de administratieve samenwerkingsrichtlijn De Panama papers hebben aangetoond dat gebrek aan transparantie over de uiteindelijke belanghebbende witwassen, corruptie en belastingontduiking in de hand kan werken. Om deze reden heeft de Commissie, op dezelfde datum van publicatie van deze mededeling, wijzigingen van de vierde anti-witwasrichtlijn voorgesteld om beter tegen witwassen en terrorismefinanciering op te kunnen treden. Een aantal van de voorgestelde wijzigingen heeft voorts tot doel te voorkomen dat financiële middelen kunnen worden verborgen door middel van deelnemingen en structuren. Daarnaast heeft de Commissie gelijktijdig een wijziging van de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn voorgesteld om belastingdiensten een verbeterde toegang te verlenen tot de gegevens die op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn worden vergaard. De voorgestelde wijzigingen1 worden nader toegelicht in een separaat fiche.
Ad 2. Automatische uitwisseling van gegevens over uiteindelijke belanghebbenden Tijdens de informele Ecofin Raad hebben alle lidstaten aangegeven deel te willen nemen aan een pilot die ziet op de uitwisseling van informatie tussen belastingdiensten over uiteindelijke belanghebbenden van ondernemingen en trusts. Een dergelijke uitwisseling zou (belasting)autoriteiten een beter inzicht geven in internationaal opgezette structuren waardoor risico’s op belastingontwijking en – ontduiking beter kunnen worden aangepakt. Dit past in de internationale context waar de G20 aan de OESO en de FATF2 heeft gevraagd om uiterlijk in oktober een nieuwe wereldwijde transparantie standaard over de uiteindelijke belanghebbenden voor te stellen. De Commissie onderzoekt nu hoe de automatische uitwisseling binnen de EU het beste tot stand kan worden gebracht en zal de lidstaten dit najaar een eerste analyse aan de lidstaten voorleggen.
Ad 3. Verbetering van toezicht op financiële tussenpersonen en adviseurs Uit de publicatie van de Panama Papers is gebleken dat (financiële) tussenpersonen en adviseurs een belangrijke rol spelen in het opzetten van kunstmatige of verborgen offshore-structuren met als doel belasting te ontwijken of te ontduiken. Specifiek kan gedacht worden aan belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten, financiële instellingen, enz. De Europese Commissie oppert de mogelijkheid om regels op te stellen waardoor een beter inzicht wordt gecreëerd in wat voor structuren aan cliënten worden aangeboden. Dit initiatief loopt samen met een aanbeveling van de OESO3 over verplichte openbaarmaking van belastingstructuren die gebruikt worden door financiële tussenpersonen en adviseurs.
De Commissie zal in het najaar van 2016 beginnen met een openbare consultatie over dit onderwerp. Verder zal de Commissie in nauwe samenwerking met de OESO en andere internationale partners zich inzetten voor een wereldwijde aanpak van dit onderwerp.