Overzicht van de Panamese immigratiewetgeving

Overzicht van de Panamese immigratiewetgeving

Overzicht van de Panamese immigratiewetgeving

 

Panamese immigratiewetgeving classificeert vreemdelingen in vier (4) algemene categorieën: niet-ingezetenen, tijdelijke ingezetenen, permanente ingezetenen en buitenlanders onder bescherming van de Republiek Panama. 
We onderzoeken hieronder in beknopte vorm op hun beurt de drie belangrijkste categorieën visa, waarbij we de innovaties en wijzigingen benadrukken die zijn aangebracht in het wettelijke regime van buitenlanders tussen 2008 en 2010. Het schema is vervat in:
De Algemene Vreemdelingenwet van 2008 (hierna DL3) en het Uitvoerend Besluit nr. 26 van 9 maart 2009 (hierna DE26) tot wijziging van het vorige Besluit nr. 320 van 8 augustus 2008 (hierna DE 320).A) Niet-ingezetenen: Buitenlanders die incidenteel Panama binnenkomen en niet bereid zijn zich in dit land te vestigen of hun verblijfplaats in hun land van herkomst te verlaten en die voldoende eigen economische middelen moeten tellen om hun verblijf in Panama te verzekeren en om te vertrekken na het verstrijken van de toegestane periode. (Art. 16 DL3) Toeristen, transitpassagiers en matrozen zijn in deze classificatie opgenomen. Het verblijf van buitenlanders mag in ieder geval niet langer zijn dan 90 dagen. Als de vreemdeling een procedure wil starten voor het verkrijgen van een visum voor verblijf van langere duur wanneer hij in Panama is, kan hij om een ​​uitzonderlijke verlenging van 60 dagen verzoeken, maar de migratieautoriteiten, met ondersteunende documentatie, de ernst van zijn claims laten zien. Onder de toeristen zijn er twee classificaties:- de onderdanen van landen die een overeenkomst of overeenkomsten met Panama hebben gesloten over de afschaffing van visa voor toerisme en
- De onderdanen van landen die een dergelijke overeenkomst niet zijn aangegaan.

In de eerste categorie vinden we bijvoorbeeld Franse en Zwitserse staatsburgers met een verblijf van 90 dagen. De meeste burgers van het Schengengebied hebben overeenkomsten tot schrapping van visa.

In de tweede categorie vinden we de Canadese staatsburgers die het Panamese consulaat het dichtst bij hun huis zullen benaderen om een ​​visum te verkrijgen, ofwel een toeristenkaart voor 30 dagen kopen.

Buitenlanders kunnen automatisch 30 dagen een toeristenkaart krijgen als ze in het bezit zijn van een Schengenvisum, Amerikaans visum, Canadees, Australisch of Brits visum.

Alle reizigers die Panama willen binnenkomen, moeten het equivalent van US $ 500 of een creditcard en een retourticket of verder bij zich hebben.

Een zeer interessant aspect van de nieuwe vreemdelingenwet in Panama is de invoering van een visum voor kort verblijf [visa corta estancia]. Met dit visum kan de buitenlander die bereid is een onderzoek te doen naar zaken en investeringen in het land, een visum voor 9 maanden verkrijgen, dus met dit visum kunnen bankmedewerkers aankomende seminars of cursussen volgen voor [DE320 Art. 46, 47, 54]. Dit visum kan worden verkregen via de Panamese consulaten in het buitenland zonder dat een juridisch adviseur in Panama nodig is. Voor dit type visa zal de persoon in wezen moeten bewijzen dat hij voldoende inkomsten heeft om gedurende deze periode in Panama te verblijven, en hij wordt niet vervolgd voor misdaden in Panama of misdaden in zijn land van herkomst [DL3 s.28]. laat degenen die niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk naar Panama zouden zijn gevestigd, het land en de investeringsmogelijkheden leren kennen.

Ten slotte moeten watersporters ook een verblijfsvergunning hebben die even lang is als de vaarvergunning die is verleend door de Maritieme Autoriteit van Panama. Voor buitenlandse schepen, schippers en andere bemanningsleden geldt een verblijf van maximaal drie maanden. Voor buitenlandse zeilers die onder Panamese vlag varen, mag het verblijf niet langer zijn dan een jaar. De buitenlandse zeelieden moeten een aanvraag indienen bij de Panamese immigratieautoriteiten om van deze verblijfsvoorwaarden te profiteren. [DE320 art. 62].

B) Tijdelijke ingezetenen: Buitenlanders die naar Panama komen voor een lang verblijf maar een verblijftijd van maximaal zes (6) jaar om redenen van werk, onderzoek, familie, studie of om religieuze redenen. [Kunst. DL 3, art. 18]. Voorbeelden:

- Werknemers van multinationale ondernemingen met een dochteronderneming in Panama als onderdeel van het beleid van de zetels van multinationale ondernemingen.

- Entiteiten of bedrijven die actief zijn in de technologie "Ciudad del Sabre"

- Of van werknemers die werken voor bedrijven die zijn gecontracteerd bij de Canal Authority of openbare instellingen [minimumloon van US $ 1.000].

- Andere evenementen zijn onder meer medewerkers van bedrijven die zijn gevestigd in de Free Zone of Colon Free Zone of Panama-Pacific in de voormalige Amerikaanse militaire basis in Howard. [Minimumloon van US $ 2.000].

Panamese werknemers van bedrijven die gespecialiseerd technisch personeel nodig hebben, niet meer dan 15% van het totale personeel van het bedrijf, kunnen ook in aanmerking komen voor een tijdelijk visum. [Met een minimumloon van US $ 850].

Tot deze categorie tijdelijke bewoners behoren ook studenten, kerkleden en religieuze congregaties. Echtgenoten of gezinsleden die niet permanent willen verblijven, kunnen een visum in deze categorie aanvragen. Deze visa worden toegekend voor een jaar en worden voor dezelfde periode verlengd tot een maximum verblijf van 6 jaar.

Tijdelijke bewoners moeten een staal van alle strafregisters, huwelijksakten of geboorten overleggen als ze worden vergezeld door hun gezin. Deze documenten die in het buitenland zijn verkregen, moeten worden gelegaliseerd door Apostille of door het Panamese consulaat bij u in de buurt en ze zullen worden vertaald door een beëdigd vertaler in Panama. Sommige van deze visa zijn verkrijgbaar bij de consulaire ambtenaren.

C) Permanente inwoners: het zijn buitenlanders die naar Panama komen met de bedoeling daar permanent te verblijven [DL3 art. 20]. Deze categorie heeft de meeste veranderingen ondergaan. De meeste visa die in de oude wet bestaan, zullen worden gehandhaafd met de drempels die moeten worden verhoogd, met uitzondering van visa die bekend staan ​​als een kleine investeerder die nu is geschrapt. Dit visum had veel buitenlanders gelukkig gemaakt die geen significant startkapitaal hadden. In de categorie van permanente inwoners stelt het Handhavingsbesluit drie subcategorieën vast: visa om economische redenen, visa om redenen van migratiebeleid en speciale visa voor gezinshereniging. Om economische redenen vinden we de stempel van hun eigen inkomen, het investeerdersvisum voor grote bedrijven, de visa-investering in herbebossing, onder visa. Speciaal migratiebeleid, we zullen de beroemde gepensioneerde of gepensioneerde visa en visa annuitant opmerken; onder het speciale visumbeleid merken we ook op: investeringen in visa in de regio Panama-Pacific in Frankrijk, investeringen in gebieden van wederuitvoer of investeringsvisum in de filmindustrie. Over het algemeen krijgen deze visa aan de aanvragers eerst een voorlopige vergunning voor twee jaar en daarna kunnen ze een permanente verblijfsvergunning aanvragen. [DE320 art. 178]. Deze visa moeten worden aangeboden met de hulp van een advocaat, met uitzondering van Panamese visa voor gepensioneerden en gepensioneerden of lijfrentetrekkers die mogelijk zonder advocaat aanwezig zijn bij de consulaire autoriteiten in Panama. Net als bij de vorige categorie moeten permanente ingezetenen een uittreksel uit het strafregister, huwelijks- of geboorteakten overleggen als ze worden vergezeld door hun gezin. Deze documenten die in het buitenland zijn verkregen, moeten worden gelegaliseerd door Apostille of door het Panamese consulaat bij u in de buurt en ze zullen worden vertaald door een beëdigd vertaler in Panama. [DL3 art. 28].

Hier is een samenvatting van de belangrijkste visumvoorwaarden:

1) Om economische redenen:

- Visa door eigen inkomen [visa solvencia económica propia]: investeringsbankieren of onroerend goed kost nu 300.000 dollar (driehonderdduizend dollar). Als investeringsbank door het openen van een deposito-account, zal het geld worden geblokkeerd voor drie (3) jaar. Mogelijkheid om vastgoedinvesteringen en investeringsbankieren te combineren. Tevens mogelijkheid om een ​​woning te kopen namens een particuliere stichting. Het investeringsbedrag wordt verhoogd met US $ 2.000 voor elke afhankelijke persoon. Belastingverklaring nodig om een ​​permanente verblijfsvergunning te verkrijgen. ZIE ONZE TICKET-UPDATE OVER DE DETAILS VAN DIT VISUM.
- Visa-investeerder in groot bedrijf [visa inversionista macro empresa]. De investering bedraagt ​​nu 160.000 dollar (honderdzestigduizend dollar). Het investeringsbedrag wordt verhoogd met US $ 2.000 voor elke afhankelijke persoon. Oprichting van een bedrijf in het land in economische gebieden die niet verboden zijn voor buitenlanders. Werving van minimaal 5 medewerkers.

- Visum voor herbebossing door investeerders [visa inversionista forestal]: herbebossing van minstens 3 hectare land, een investering van minstens US $ 60.000 (07/04/2009)

2) Onder speciale polissen:

- Visa Gepensioneerd of gepensioneerde [jubilado visa of Pensionado]: Decreet 26 van 9 maart 2009 verduidelijkt de vereisten voor het verkrijgen van een visum voor verzoeken van gepensioneerden die zijn ingediend door beide echtgenoten die met pensioen gaan. Het gepensioneerde visum is een visum dat opnieuw in één keer wordt afgevraagd zonder de nodige verlenging en het krijgt de looptijd en voor onbepaalde tijd. Pensioen of pensioen is $ 1000 per maand, maar er is de mogelijkheid om slechts $ 750 per maand te ontvangen als de aanvrager een woning in Panama heeft gekocht voor een minimumbedrag van $ 100.000 (honderdduizend dollar). Dit visum kan nu worden verkregen bij Panamese consulaten in het buitenland zonder dat een Panamese advocaat nodig is.

- Lijfrente Visa [Visa Rentistas retirado] -dossier bij de Nationale Bank van Panama voor 5 jaar met een maandelijkse rente van ten minste US $ 2000 per maand. Zie hier de tarieven van de staatsbank. Dit visum geeft recht op een paspoort, maar wordt nietig verklaard als de kandidaat het geld van de bank afhaalt.

- Visa voor investeerders in de Free Zone Panama-Pacific of de Re-export free Zone [Visas Inversionistas Zona Panama-Pacifico y Zonas procesador de exportación]. Investering van ten minste US $ 250.000 (tweehonderdvijftigduizend dollar).

- Visa-investeringsfilm [Visa inversionista in geïndustrialiseerde Cinematográfica]: een investering van ten minste US $ 150.000.

3) Op grond van gezinshereniging.

- Visum voor de echtgeno (o) t (e) (en) getrouwd (e) met Panamees (do) [Visa o Casada con Panameño Casado (a)]: Dit visum wordt nu vooral gecontroleerd vanwege huwelijken.en in het toepassingsdecreet werd het principe uiteengezet dat het huwelijk op zichzelf niet het recht geeft om in Panama te verblijven. Echtgenoten moeten een interview bijwonen met immigratieautoriteiten die vragen zullen stellen om de authenticiteit van de huwelijksband te verifiëren. Het huwelijk kan worden gevierd in Panama of in het buitenland, maar in dit geval wordt het huwelijk automatisch toegelaten bij de burgerlijke stand van Panama. Het krijgen van kinderen versterkt het idee dat Panama geen huwelijk is. Nu kregen ze na twee jaar een permanent verblijf met een tijdelijke verblijfsvergunning. Beide echtgenoten moeten werken of middelen hebben.

- Visum voor personen ten laste [Visa afhankelijk van inwoner]: dit visum wordt meestal tegelijk met de hoofdsom gevraagd. Behoud alleen de echtgeno (o) t (e) en kinderen onder de 25 jaar kunnen als personen ten laste worden beschouwd. Volwassen kinderen, het is vereist dat ze studenten zijn.

Tijdelijke vreemdelingen of permanente ingezetenen kunnen zonder voorafgaande toestemming vertrekken en terugkeren. Buitenlanders die een permanent verblijf hebben verworven, verliezen die status als ze meer dan twee jaar afwezig zijn in Panama, en als ze geen speciale afwezigheidsvergunning nodig hebben (visa regreso multiple) die 5 jaar geldig is voor hun vertrek, hebben ze alleen een economische activiteit die hun afwezigheid in Panama vereist. - Bij decreet 26 van 9 maart 2009 wordt de inreis- en uitreisvergunning, meervoudig visum genoemd, hersteld, maar alleen voor vreemdelingen die nog bezig zijn met het verkrijgen van de verblijfsvergunning of de tijdelijke verblijfsvergunning.

Volgens de wet zouden buitenlanders nu het principe toepassen: stilte is instemming. Als de immigratieautoriteiten niet binnen 60 dagen een beslissing nemen, wordt de zaak als goedgekeurd beschouwd. [Artikel 34 DL3]. In de praktijk kunnen visumaanvragen tussen de 6 maanden en 1 jaar duren.

[Opmerking over de legalisatie van buitenlandse documenten] Om documenten die in het buitenland zijn verkregen, geldig te laten zijn in Panama, legaliseert u ze in uw eigen land. Panama maakt deel uit van het Haags Verdrag van 1961, wat simpelweg betekent dat uw autoriteiten verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor het legaliseren van documenten die in Panama moeten worden geproduceerd. Om het voorbeeld van Frankrijk te nemen: want die documenten zijn geldig in Panama, u legaliseert ze van het Hof van Beroep dat territoriale bevoegdheid heeft in plaats van elk van de ambtenaren uit te oefenen die de verschillende documenten hebben afgegeven. De aanklager bij het hof van beroep is de Franse ambtenaar die verantwoordelijk is voor het certificeren van de geldigheid van onderdelen voor buitenlandse regeringen. Bulletin nr. 3 van het record is uitgegeven door een magistraat gevestigd in Nantes, het bevoegde hof van beroep is dat van Rennes. De aanvraag van de Haagse Apostille wordt gedaan via de gewone post met uw verzoek door het betreffende deel en een gefrankeerde envelop op te nemen. Legalisatie van documenten voor Canadezen zal de eerste documenten dragen aan het "Ministerie van Dienstverlening" dat het dichtst bij het ondertekenen van Canadese overheidsfunctionarissen die de documenten hebben afgegeven. Vervolgens worden de documenten naar het dichtstbijzijnde consulaat van Panama gebracht.