Het Friendly Nations Visa – Lees de nieuwe wet

Wijzigingen in het Friendly Nations Visa

Bevriende Landen met Panama

NIEUWE UPDATE: DE REGERING VAN PANAMA HEEFT GEWOON EEN NIEUWE WET OVERGEDAAN (UITVOERINGSBESLUIT 197 VAN 7 MEI 2021) DIE DE EISEN AAN HET RESIDENTIEPROGRAMMA VAN VRIENDELIJKE NATIES VERANDERT.

Beginnend op 5 augustus 2021, zal het Friendly Nations-verblijfsprogramma van Panama een tijdelijke verblijfsvergunning voor 2 jaar toekennen, waarna de aanvrager een permanente verblijfsvergunning kan aanvragen.

De eis van economische activiteit is nu beperkt tot twee opties:

Werk in Panama door een legale Panama Corporation met een formeel arbeidscontract en een werkvergunning.
Koop een onroerend goed met een minimumwaarde van US $ 200.000 (bankfinanciering is toegestaan).
Houd er rekening mee dat degenen die hun aanvraag voor ingezetenschap onder het Friendly Nations-programma al hebben ingediend en in behandeling zijn, of degenen die hun aanvraag indienen vóór 5 augustus 2021, zij zullen deelnemen onder de eerdere vereisten van de Friendly Nations-wet.

Degenen die zich op 5 augustus 2021 niet hebben aangemeld, moeten echter voldoen aan de nieuwe vereisten. CONTACT

Kijk voor meer informatie op deze pagina voor nieuwe updates of neem hier contact met ons op.

 • Originele professionele referentiebrief (niet ouder dan 6 maanden)
 • Gecertificeerde kopie van zakelijke licentie- of oprichtingsdocumenten
 • Acht pasfoto's
 • Gecertificeerde kopie van identiteitskaart
 • Gecertificeerde kopie van paspoort
 • Bewijs van woonadres
 • Originele bankreferentiebrief (niet ouder dan 6 maanden)
 • Origineel politiecertificaat
 • Origineel of gewaarmerkt afschrift van geboorteakte (indien van toepassing)
 • Originele of gewaarmerkte kopie van huwelijksakte (indien van toepassing)
 • Verklaring van steun voor afhankelijke personen
 • Medisch certificaat
new law panama friendly nations visa 5

REPUBLIEK PANAMA
MINISTERIE VAN OPENBARE VEILIGHEID

UITVOEREND BESLUIT Nr.
Vanaf 2021

Dat wijzigt en voegt artikelen toe aan Uitvoeringsbesluit nr. 416 van 13 juni 2012, waardoor:
Binnen de immigratiecategorie Permanent Resident, de subcategorie Resident
Permanent, als buitenlanders onderdanen van specifieke landen die relaties onderhouden
vriendelijk, professioneel, economisch en investeren met de Republiek Panama

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK
met gebruikmaking van hun grondwettelijke en wettelijke bevoegdheden,

OVERWEGEN:

Dat wetsdecreet nr. 3 van 22 februari 2008, gereguleerd door uitvoeringsbesluit
nr. 320 van 8 augustus 2008, gewijzigd bij uitvoeringsbesluit nr. 26 van 2 maart 2009,
creëert de Nationale Dienst voor Migratie, het Migratieras en dicteert andere disposities;

Dat artikel 15 van wetsdecreet nr. 3 van 2008 bepaalt dat de uitvoerende macht regelt:
de voorwaarden en vereisten waaraan moet worden voldaan om van toepassing te zijn op elk van de categorieën
migrerend en zal in staat zijn om andere migrerende subcategorieën te creëren;

Dat door middel van Uitvoeringsbesluit nr. 416 van 13 juni 2012 is gemaakt binnen de categorie
Immigratiestatus permanent ingezetene, de subcategorie van permanent ingezetene, zoals
buitenlanders van bepaalde landen die vriendelijke, professionele,
economie en investeringen in de Republiek Panama; hetzelfde dat is gewijzigd door de
Uitvoerend besluit nr. 806 van 9 oktober 2012, uitvoerend besluit nr. 548 van 14 mei
van 2013, uitvoerend besluit nr.] 174 van 28 november 2013 en uitvoerend besluit nr. 212
van 17 april 2014;

Dat ordelijke immigratie een fenomeen is dat bijdraagt ​​aan de economische en sociale ontwikkeling,
technologieoverdracht en bevordert daardoor culturele diversiteit, en na een
analyse uitgevoerd met de overeenkomstige openbare veiligheidsinstanties, de uitvoerende macht
passend acht om de vereisten en andere bepalingen van de subcategorie Bewoners aan te passen
Permanent, als buitenlanders onderdanen van specifieke landen die relaties onderhouden
vriendelijk, professioneel, economisch en investeringen in de Republiek Panama, zodat ze in
overeenstemming met de huidige behoeften van het land,

BESLUIT:

Artikel ]. Artikel 2 van Uitvoeringsbesluit nr. 416 van 13 juni 2012, dat:
het lijkt op dit:

Artikel 2. Buitenlanders die kunnen kiezen voor dit type Verblijfsvergunning
Permanent zal alleen onderdaan zijn van: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland, Bondsrepubliek Duitsland, Argentijnse Republiek,
Confederatie van Australië, Republiek Korea, Republiek Oostenrijk, Republiek
Federatie van Brazilië, Koninkrijk België, Canada, Koninkrijk Spanje, Verenigde Staten
van Amerika, Slowaakse Republiek, Franse Republiek, Republiek Finland,
Koninkrijk der Nederlanden, Republiek Ierland, Staat Japan, Koninkrijk der
Noorwegen, Tsjechië, Zwitserse Confederatie, Republiek Singapore,
Oriental Republiek Uruguay, Republiek Chili, Koninkrijk Zweden, Republiek
van Polen, Hongarije, Helleense Republiek (Griekenland), Portugese Republiek,
Republiek Kroatië, Republiek Estland, Republiek Litouwen, Republiek
Letland, Republiek Cyprus, Republiek Malta, Republiek Servië,

Nr. 29290-A Official Digital Gazette, donderdag 20 mei 2021 2

Montenegro, Staat Israël, Koninkrijk Denemarken, Republiek Zuid-Afrika, Nieuw
Zeeland, Hong Kong Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek
China, Groothertogdom Luxemburg, Vorstendom Liechtenstein, Vorstendom
Mônaco, Vorstendom Andorra, Meest Serene Republiek San Marino, Republiek
van Costa Rica, de Republiek Paraguay en de Verenigde Mexicaanse Staten.

Artikel 2. Artikel 3 van Uitvoeringsbesluit nr. 416 van 13 juni 2012 wordt gewijzigd, waardoor:
het ziet er zo uit:

Artikel 3: De RVA kan een vergunning verlenen voor:
Voorlopig verblijf voor een periode van twee jaar aan degenen die erom vragen
de subcategorie Permanent Ingezetene, als vreemdelingen van
specifieke landen die relaties onderhouden, professionele, economische relaties
en investeringen met de Republiek Panama, om activiteiten uit te voeren
economisch of beroepsmatig, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit
Leidinggevend. Hiervoor moet iedere sollicitant, naast het voldoen aan de eisen
vastgelegd in artikel 28 van wetsdecreet nr. 3 van 22 februari 2008, moet u:
geef het volgende op:

1. Drie pasfoto's.
2. Documentatie waaruit blijkt waarom u volgens de
uit te voeren economische of professionele activiteit, met uitzondering van activiteiten, of
beroepen die bij wet zijn voorbehouden aan onderdanen, hetgeen kan worden aangetoond door:
een van de volgende redenen:

tot. Om werkredenen:

tot.]. Arbeidsbrief op briefpapier, ondertekend door de vertegenwoordiger
juridische status van de werkgever, certificering van de functie, salaris en
toezegging om de repatriëringskosten op zich te nemen, afhankelijk van de
geval.
a.2 Certificaat van het Panama Public Registry van het bedrijf
werkgever.
a.3 Kennisgeving van werkzaamheden van de werkgever. Indieneen kennisgeving bijhouden van
Werking, bewijs moet worden geleverd, zoals vastgesteld
Artikel 4 van Wet 5 van 2017.

Voor de goedkeuring van de verblijfsvergunning moeten de aanvrager en zijn
werkgever is verplicht aangifte te doen bij het ministerie van
Arbeid en Arbeidsontwikkeling de werkvergunning die de
aanvrager om op het nationale grondgebied te werken.

B. Om investeringsredenen in onroerend goed: Inschrijvingsbewijs
Publiek van Panama dat de eigendom van het onroerend goed verifieert, om
persoonlijke titel van de aanvrager, met een minimumwaarde van tweehonderdduizend
balboas (B 200.000,00), een operatie die gefinancierd kan worden via
een lokale bank.

3. Certificering die de relatie bewijst, in het geval van personen ten laste, de
die moet worden geaccrediteerd door een geboorteakte of akte van
huwelijk, naargelang het geval, naar behoren geapostileerd of gelegaliseerd door:
Panamese consulaat en, als ze in een andere taal dan het Spaans komen, naar behoren
vertaald door een beëdigd vertaler.
4. Brief van verantwoordelijkheid van de aanvrager, waarmee hij zich ertoe verbindt om
verantwoordelijk voor zijn personen ten laste, indien van toepassing. @
de werkgever is niet verplicht om

Verkrijg een persoonlijke gratis kosten- en vergoedingsberekening tot 5 AUGUSTUS 2021

Friendly Nations Visa - Panama
immigration panama
immigration panama
immigration panama
log 1immigration office panama
immigration panama
Supreme Court Goverment Panama Law Judicial Authority Logo